Likwidacja polisolokaty – jak odzyskać pieniądze?

25 października 2019

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, mnóstwo osób otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta ilość postępowań dotyczących odzyskania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w znacznym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest symetryczny – przeważająca ich część przekazana jest na inwestycje o zwiększonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są na ogół niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami jest obarczona tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, iż w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient odbiera nieznaczny ułamek z funduszu, jaki dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, tym samym niejednokrotnie posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty dobrze jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.